Postat 2016-03-04 av Lars Bern på hans blogg:            anthropocene.live

Kan jag lita på sjukvården?

Jag har nu läst ut professorn Peter C. Götzsches mastiga bok Dödliga Mediciner och Organiserad Brottslighet. Den är faktaspäckad och tungläst men borde vara ett måste läsa för alla ansvarskännande läkare och alla som jobbar med sjukvård och politik. Boken är en skrämmande väldokumenterad sågning av en genomkorrumperad sjukvårdsbransch från Big Pharma till granskande myndigheter, sjukhus och hela läkarkåren. Ingen går fri från sitt ansvar.

Hälso- och sjukvårdens andel av BNP har sedan 1950 stigit från 3% till idag nästan 10%. Framåt 2030 beräknas andelen öka till 12% av BNP. Utvecklingen är likartad över hela västvärlden. Vad har vi då fått ut av denna kraftigt ökande satsning?

Sedan år 1980 har en metabol pandemi dragit fram över hela världen och idag har ca 30% av världens befolkning begynnande tecken på metabol sjuklighet – övervikt. Det hela började i västvärldens skolsjukvårds hemland USA. Fetman bland amerikanska 60 åriga män steg från 3% år 1890 till över 50% idag.  Förekomsten av diabetes i USA var 1880 en på 50.000 och är nu på väg mot en av 3. I början av 1900-talet utvecklade en på 20 cancer, det ökade till en på 10 fram till 1970 och är idag en på 3. Mellan åren 1990 till 2010 ökade dödsfallen i Alzheimer med 500 % i USA. Resten av västvärlden följer tätt efter med en likartad utveckling. Uppgången börjar nu även sätta skrämmande spår bland utvecklingsländerna.

Under de senaste hundra åren har medellivslängden ökat, främst till följd av att sjukvården lyckats bekämpa infektionssjukdomar som tidigare tog väldigt många liv i tidig ålder. Läkarvetenskapen har även gjort stora framsteg inom kirurgin vilket starkt bidragit till ett längre liv. Den utvecklingen kan komma att brytas de närmaste åren genom en snabb utveckling av multiresistens och avsaknad av fungerande antibiotika. T.ex. var TBC en vanlig dödsorsak som kunde bekämpas med antibiotika. Den infektionssjukdomen är nu på väg tillbaka i Sverige till följd av massinvandringen från länder där man genom missbruk av antibiotika utvecklat multiresistent TBC.

Kostnaderna för kemiska läkemedelspreparat skenar, främst tack vare livstidsmedicineringen av symptomen på den metabola sjukligheten och medicinering av ickesjukdomar som normalförhöjda kolesterolnivåer. Detta är en starkt bidragande orsak till de snabbt stigande sjukvårdskostnaderna. Samma kemiska preparat medför en skenande sjuklighet till följd av biverkningar och interaktioner orsakade av övermedicinering. Denna av branschen själv orsakade sjuklighet har idag seglat upp som det tredje vanligaste dödsorsaken, något som Götzsches visar med ett antal skrämmande exempel.

När jag studerar siffror över utvecklingen slås jag av det märkliga faktum att sjukligheten ökar trots att branschen ständigt berömmer sig om alla framsteg man gör. Det är något som inte stämmer helt enkelt. När jag påtalar detta för folk inom den här branschen så viftar man undan denna iakttagelse med att vi hela tiden blir äldre och att vi då blir så mycket sjukare. Problemet är bara att de demografiska förändringarna inte kan förklara mer än en mindre del av den här alarmerande utvecklingen. Och om den medicinska vetenskapen verkligen hade gått nämnvärt framåt, då borde vi ju mer än väl kunnat kompensera för stigande medelålder.

Vi måste inse att den moderna skolsjukvården som till mycket stor del styrs och finansieras av läkemedelsindustrin, direkt och indirekt, är på väg in i en återvändsgränd. Man är helt enkelt på helt fel väg och kommer att tappa kontrollen över utvecklingen inom några få decennier om man inte ändrar inriktning totalt. Ni som jobbar med sjukvård måste inse att ni är på väg att misslyckas!

Jag vet att allt fler inom läkarkåren börjar inse att den egna branschen är på fel väg, men alldeles för många kör vidare i de gamla hjulspåren. Jag talar av egen erfarenhet efter 25 år som stamkund inom dagens skolmedicin.

Senare tids hälsodebatt och ett antal nya forskningsprojekt visar att lösningen på problemet ligger i att veva tillbaka filmen till den tid i början av 1900-talet när man tog ett helhetsgrepp på hälsofrågorna. Vi måste börja söka lösningar genom att återgå till en kost som människan är byggd för och vi måste återigen börja söka bot mot våra sjukdomar ute i naturen i stället för på Big Pharmas kemiska laboratorier. De senares inflytande över läkarutbildningen och forskningen måste brytas HELT!

Återigen talar jag av egen erfarenhet. Hälsoproblem som jag brottats med genom konsultation av rader av skolmedicinmän i 24 år, har ingen kunnat hjälpa mig med och några har förvärrat problemen. Jag har fått tackla dem helt själv med kost och naturpreparat som skolmedicinarna sannolikt skulle fnysa åt och kalla kvacksalveri. Det enda inom sjukvården som jag idag vågar lita på är kirurgin, men det gäller då att hamna hos någon som inte har tummen mitt i handen. Jag har stött på både och.

Götzsches bok är en mycket alarmerande väckarklocka och han anger en rad åtgärder som krävs för att bryta den katastrofala utvecklingen. Om du jobbar inom branschen, är sjuk  eller tror att du någon gång kommer att bli sjuk läs den!

Efter läsningen ställde jag mig själv frågan om jag någonsin mer vågar ha förtroende för en medicinman? När ni läst boken kommer ni att ställa samma fråga?

Lars Bern